Buitenlanders met speciale expertise en vaardigheden hebben weinig moeite met het verkrijgen van vergunningen. Werkvergunningen worden afgegeven, verlengd of vernieuwd voor een periode van één jaar. In bijzondere gevallen kan een tijdelijke werkvergunning worden afgegeven voor een periode van maximaal drie maanden. Voor een verblijf langer dan drie maanden moet een uitreisvergunning worden verkregen.

De maximale werkweek is 44 uur, met niet meer dan acht uur per dag, tenzij overuren worden vergoed. Overwerk mag niet meer dan vier uur per dag bedragen. Vrijdag is de wekelijkse rustdag. Overwerk is 40 procent hoger dan het normale uurloon. Er zijn vergoedingen voor ploegenarbeid gelijk aan 10, 15 of 22,5 procent van het loon van een werknemer, afhankelijk van de ploegendienst (bv. Avond, ochtend en nacht)

Werknemers hebben recht op feestdagen en een betaalde jaarlijks een maand verlof. Voor werknemers met minder dan een jaar dienstverband wordt het jaarlijkse verlof berekend in verhouding tot de werkelijke diensttijd. Bovendien wordt iedere werknemer recht op een volledige maand met behoud van loon of een maand onbetaald verlof te nemen (als er geen verlof beschikbaar is) eenmaal tijdens zijn of haar werkende leven met het oog op de bedevaart naar Mekka te voeren.

De tewerkstelling van werknemers onder de 15 jaar is verboden. Jonge werknemers tussen 15 en 18 jaar moeten voorafgaand aan hun indiensttreding een medisch onderzoek ondergaan door de socialezekerheidsorganisatie. Vrouwen hebben recht op een zwangerschapsverlof van 9 maanden.

Voor elke door de Hoge Arbeidsraad vastgestelde sector geldt een nationaal minimumloon. Werknemers en werkgevers hebben het recht gildeverenigingen op te richten. Collectief onderhandelen is toegestaan. Lidmaatschap van het socialezekerheidsstelsel voor alle werknemers is verplicht.

Om een ​​rechtsgeldig contract te hebben gesloten, moeten de volgende bepalingen worden opgenomen:

 • 1. Soort werk, roeping of plicht dat door de werknemer moet worden uitgevoerd;
 • 2. Basisvergoeding en aanvullingen daarop;
 • 3. Werktijden, vakanties en verlof;
 • 4. Plaats van uitvoering van de taken;
 • 5. Eventuele proeftijd;
 • 6. Datum van sluiting van het contract;
 • 7. Duur dienstverband; en
 • 8. Andere termen en voorwaarden kan variëren naar gelang de aard van het werk. Een werkgever kan van de werknemer verlangen dat hij een proeftijd krijgt. Echter, de proeftijd niet maximaal een maand voor ongeschoolde arbeiders en drie maanden voor geschoolde en professionele werkers. Tijdens de proeftijd mag elke partij de arbeidsrelatie onmiddellijk beëindigen zonder reden of betaling van een ontslagvergoeding. Het enige voorbehoud is dat als de werkgever de relatie beëindigt, hij de werknemer voor de gehele duur van de proeftijd moet betalen.

Zakelijke gebruiken 

 • Iraniërs zijn zeer formele en het zal verschillende bijeenkomsten duren voordat een meer persoonlijke relatie kan worden vastgesteld. Dit geldt met name voor overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van door de staat gecontroleerde bedrijven en stichtingen.
 • De onderhandelingen zullen lang, gedetailleerd en langdurig zijn.
 • Uitwisseling van geschenken is een traditie onder zakenmensen uit de particuliere sector.
 • Samen met de sociale gewoonten, bepaalde aanvullende zakelijke etiquette dient voorafgaand aan de interactie met de Iraanse zakenlieden worden gerealiseerd. Hoewel functionarissen van de Islamitische Republiek geen stropdas mogen dragen , is het heel gebruikelijk dat buitenlanders dat doen, hoewel een goede zakelijke kleding geen stropdas in Iran hoeft te bevatten.
 • Vrouwen moeten zich houden aan de onderstaande islamitische kledingvoorschriften. De meeste ambtenaren zullen niet de hand schudden met een lid van het andere geslacht, met name in het openbaar. Het wordt sterk aanbevolen om geen lastige situatie te creëren door je hand uit te steken. Hetzelfde geldt voor particulieren die bijzonder religieus zijn.